Firma i ubezpieczenia w Niemczech, ubezpieczenia w Niemczech dla Polaków i na Gewerbe, Gewerbe – firma jednoosobowa w Niemczech lub GbR – kilkuosobowa w Niemczech rejestracja i obsługa księgowa, rozliczenia z podatku, oferty pracy w Niemczech, zasiłki dla bezrobotnych, na dzieci (Kindergeld, Elterngeld) dodatki mieszkaniowe… 01725462295

Archiv für die Kategorie ‘Ubezpieczenia’

Bonus 170€


Oferta specjalna dla wszystkich ubezpieczonych w państwowych kasach chorych

Zmieniając kasę chorych możesz otrzymać premię uznaniową 170 EUR.

Zadzwoń o dowiedz się więcej 01725462295!

 

Firma w Niemczech a ubezpieczenie


Firma w Niemczech a obowiązek ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech dotyczy osób zameldowanych osobowo w Niemczech.

Osoby prowadzące firmę w Niemczech, które nie są tu zameldowane osobowo, nie muszą płacić składek ubezpieczeniowych.

Dobrym rozwiązaniem jest zameldowanie firmy w Niemczech na biuro, aby uniknąć obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 

firma w Niemczech Wiesbaden-Mainz-Darmstadt-Frankfurt am Main
firma w Niemczech bez meldunku firma w Niemczech koszta firma w Niemczech podatki
firma w Niemczech bez meldunku polski ksiegowy biuro rachunkowe Wiesbaden
firma w Niemczech jakie koszty firma w Niemczech jakie podatkifirma w Niemczech firma w Niemczech bez meldunku polski ksiegowy biuro rachunkowe Wiesbaden podatki w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne na życie odszkodowania chorobowe oc szkody komunikacyjne samochodowe samochodu autocasco zdrowotnego ubespieczenia turystyczne tanie auta emerytalne aut prywatne w niemczech obowiazkowe ubezpieczenia zagraniczne zdrowotne w niemczech obowiazek zdrowotne za granica Berlin Hamburg München Köln Frankfurt am Main, Stuttgart Dortmund Düsseldorf Essen Bremen Hannover Leipzig Dresden Nürnberg Duisburg Bochum Wuppertal Bielefeld Bonn Mannheim Karlsruhe, Wiesbaden

Firma w Niemczech – kara za brak ubezpieczenia


KARA ZA BRAK UBEZPIECZENIA:

PRYWATNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE BEZ NADPŁACANIA ZALEGŁYCH SKŁADEK – kliknij TUTAJ żeby zobaczyć ofertę

firma w Niemczech Wiesbaden-Mainz-Darmstadt-Frankfurt am Main
firma w Niemczech bez meldunku firma w Niemczech koszta firma w Niemczech podatki
firma w Niemczech bez meldunku polski ksiegowy biuro rachunkowe Wiesbaden
firma w Niemczech jakie koszty firma w Niemczech jakie podatkifirma w Niemczech firma w Niemczech bez meldunku polski ksiegowy biuro rachunkowe Wiesbaden podatki w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne na życie odszkodowania chorobowe oc szkody komunikacyjne samochodowe samochodu autocasco zdrowotnego ubespieczenia turystyczne tanie auta emerytalne aut prywatne w niemczech obowiazkowe ubezpieczenia zagraniczne zdrowotne w niemczech obowiazek zdrowotne za granica Berlin Hamburg München Köln Frankfurt am Main, Stuttgart Dortmund Düsseldorf Essen Bremen Hannover Leipzig Dresden Nürnberg Duisburg Bochum Wuppertal Bielefeld Bonn Mannheim Karlsruhe, Wiesbaden

Polskie Biuro w Niemczech


Polskie Biuro w Niemczech oferuje:

– rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowej (Gewerbe) lub kilkuosobowej (GbR), również dla osób bez meldunku w Niemczech

– zapewniamy stały adres na terenie Niemiec

– zakładamy konto

– wypełniamy formularze do numeru podatkowego

– piszemy upomnienia, oferty, wystawiamy rachunki…

– korespondencja z instytucjami…

– najkorzystniejsze ubezpieczenia zdrowotne na Gewerbe bez nadpłacania zaległych składek już od 80€

– Super pakiety 2016: zdrowotne + wypadkowe lub zdrowotne + emerytalne

– samochodowe z uznaniem polskich zniżek

– ubezpieczenie firmy

– ubezpieczenie rodzinne

– tłumaczenia – głównie w językach niemieckim i polskim. Na Państwa życzenie istnieje możliwość tłumaczenia w innych językach

 – pomoc tłumacza przy załatwianiu formalności np. zasiłku rodzinnego lub dodatku mieszkaniowego

Masz pytania, potrzebujesz wyjaśnień lub indywidualnego doradztwa? Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy dla Ciebie inetresującą ofertę lub w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa powołamy polskojęzycznego doradcę podatkowego lub adwokata.
Podaj numer telefonu i datę urodzenia- oddzwonimy.

firma w Niemczech Wiesbaden-Mainz-Darmstadt-Frankfurt am Main
firma w Niemczech bez meldunku firma w Niemczech koszta firma w Niemczech podatki
firma w Niemczech bez meldunku polski ksiegowy biuro rachunkowe Wiesbaden
firma w Niemczech jakie koszty firma w Niemczech jakie podatkifirma w Niemczech firma w Niemczech bez meldunku polski ksiegowy biuro rachunkowe Wiesbaden podatki w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne na życie odszkodowania chorobowe oc szkody komunikacyjne samochodowe samochodu autocasco zdrowotnego ubespieczenia turystyczne tanie auta emerytalne aut prywatne w niemczech obowiazkowe ubezpieczenia zagraniczne zdrowotne w niemczech obowiazek zdrowotne za granica Berlin Hamburg München Köln Frankfurt am Main, Stuttgart Dortmund Düsseldorf Essen Bremen Hannover Leipzig Dresden Nürnberg Duisburg Bochum Wuppertal Bielefeld Bonn Mannheim Karlsruhe, Wiesbaden

Zakładowe systemy emerytalne w Niemczech


Emerytury zakładowe w Niemczech

W Niemczech występuje 5 form zakładowych systemów emerytalnych:

– bezpośrednie przyrzeczenie (Direktzusage),

– kasy wsparcia (Unterstützungskassen),

– kasy emerytalne (Pensionskassen),

– ubezpieczenie bezpośrednie (Direktversicherung),

– fundusz emerytalny (Pensionsfond).

Bezpośrednie przyrzeczenie

W przypadku tzw. bezpośredniego przyrzeczenia, w razie ziszczenia się ryzyka (śmierć, inwalidztwo, osiągnięcie wieku emerytalnego), zaopatrzenie emerytalno-rentowe w ramach systemu zakładowego wypłacane jest przez pracodawcę. Na pracodawcy spoczywa ciężar obsługi administracyjnej oraz ryzyko gospodarcze wypłaty świadczeń. Pracodawca może zawrzeć z instytucją ubezpieczeniową tzw. ubezpieczenie osłonowe (Rückdeckungsversicherung) i w ten sposób przenieść faktyczne ryzyko gospodarcze na zewnętrzny podmiot. Bezpośrednie przyrzeczenie jest wygodną i tanią formą zakładowego systemu emerytalnego. Oszczędzane są koszty obsługi przez zewnętrzną instytucję zarządzającą oraz koszty transferów pieniężnych. W zakresie finansowania pracodawca tworzy rezerwę bilansową stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na przyszłe świadczenia. Utworzona rezerwa pomniejsza przychód pracodawcy, jednakże środki na przyszłe świadczenia, aż do chwili wypłaty świadczenia, pozostają w bieżącej dyspozycji pracodawcy (nie muszą być „zamrażane” na wydzielonym rachunku bankowym, co stanowi de facto tani kredyt dla pracodawcy). Powyższe względy powodują, iż bezpośrednie przyrzeczenie stanowi najbardziej popularną formę emerytur zakładowych w Niemczech; obejmuje ona ponad 59% wszystkich środków przeznaczanych na zakładowe systemy emerytalne, tj. około 220 mld euro rocznie.

Kasy wsparcia

Kasy wsparcia to formalnie samodzielne podmioty organizacyjnie blisko powiązane z pracodawcami. Obok świadczeń emerytalnych kasy wsparcia oferują świadczenia socjalne dla pracowników w przypadku innych zdarzeń losowych, jak np. wypadków przy pracy lub wsparcie przy finansowaniu kosztownych zabiegów medycznych. Specyfika tej formy zakładowych systemów emerytalnych związana jest z faktem, iż Ustawa o emeryturach zakładowych nie gwarantuje bezpośrednio roszczenia o wypłatę świadczeń przez kasy wsparcia. W orzecznictwie przeważa jednak pogląd, iż ze względu na socjalny charakter świadczeń w ramach zakładowych systemów emerytalnych oraz ich powiązanie ze stosunkiem pracy, nie jest możliwe całkowite pozbawienie pracowników roszczeń o wypłatę świadczeń zaopatrzeniowych z kas wsparcia.

Kasy emerytalne

Kasy emerytalne są konstrukcyjnie zbliżone do instytucji ubezpieczeniowych. W przypadku tej formy zakładowego systemu emerytalnego pracodawca zajmuje szczególną rolę: z jednej strony ubezpieczającego, a z drugiej członka kasy emerytalnej i tym samym ubezpieczonego. Pracownicy, jako beneficjenci świadczeń emerytalnych są również członkami kas. Kasy emerytalne, jako forma systemu emerytalnego jest szczególnie korzystna dla pracowników, ponieważ sztywne przepisy dotyczące działalności inwestycyjnej kas chronią środki gromadzone dla pracowników przed ryzykami gospodarczymi. Z drugiej strony pracownicy, jako członkowie kas, stosownie do zasad określanych w statucie kasy, posiadają pośredni wpływ na kierunki posunięć inwestycyjnych kasy.

Ubezpieczenie bezpośrednie

W ramach ubezpieczenia bezpośredniego pracodawca zawiera umowę ubezpieczenia na życie pracownika z tytułu, której uprawniony jest pracownik (lub wskazani przez pracownika następcy prawni). W wykonaniu przyrzeczenia (umowy emerytalnej) pracodawca uiszcza składki ubezpieczeniowe do instytucji ubezpieczeniowej. Przyszłe świadczenia emerytalne są wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe, które podlegają sztywnym rygorom nadzoru ubezpieczeniowego. Stosunkowo niższy wymiar świadczenia w porównaniu z innymi formami zakładowych systemów jest tu rekompensowany pewnością i stałością świadczeń emerytalnych.

Fundusze emerytalne

Najmłodszą formą emerytur zakładowych są fundusze emerytalne. Wprowadzone w 2001 r. miały przyczynić się do dalszego rozwoju zakładowych systemów emerytalnych w Niemczech. W wykonaniu przyrzeczenia (umowy emerytalnej) pracodawca uiszcza do funduszu składki. Harmonogram wpłat składek do funduszu oraz zasady (tj. wielkość, częstotliwość) wypłaty świadczeń reguluje plan emerytalny. Plany emerytalne mogą z góry określić wysokość świadczenia lub też uzależniać wysokość świadczenia od wielkości nagromadzonego kapitału ze składek. W porównaniu z innymi formami emerytur zakładowych funduszy emerytalnych dotyczą stosunkowo liberalne zasady lokowania środków; ryzyko z tym związane pośrednio obciąża również pracowników.

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Ubezpieczenia emerytalne w Niemczech


System emerytalny w Niemczech

System zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech bazuje na tzw. „koncepcji trzech filarów“ lub „trzech warstw/stopni“. Idea powyższego rozwiązania opiera się na założeniu, iż poszczególne składniki dochodu na okres starości pochodzą z różnych źródeł, będących kolejnymi warstwami zabezpieczenia emerytalnego.

Pierwszą warstwę stanowi bazowy (społeczny) system emerytalny. Jest on prowadzony przez instytucje funkcjonujące na podstawie prawa publicznego, ma charakter przymusowy (objęte nim osoby nie mogą z systemu wystąpić) i powszechny (szeroki zakres podmiotowy). Świadczenia emerytalne są pochodną wcześniej wniesionego do systemu wkładu w postaci składek (wpłacanych przez cały okres aktywności zawodowej), ale stosowana w niemieckim systemie bazowym formuła emerytalna ma charakter zdefiniowanego świadczenia.

Drugą warstwę systemu emerytalnego w Niemczech tworzą zakładowe systemy emerytalne. Mają one charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń z systemu bazowego. Państwo ustanawia jedynie ramy prawne ich funkcjonowania. Zakładowe systemy emerytalne są organizowane przez pracodawcę i przeznaczone dla pracowników, mają charakter dobrowolny i prywatny, a gromadzenie środków pieniężnych opiera się (zasadniczo) na metodzie kapitalizacji. Mogą być tworzone w ramach jednego przedsiębiorstwa, kilku zakładów lub całej branży.

Trzecia warstwa związana jest z indywidualną przezornością. Ma ona charakter dobrowolny, a gromadzenie oszczędności oparte jest na metodzie kapitalizacji. Nie ma jednoznacznej definicji prywatnego zabezpieczenia emerytalnego, lecz szerokie spektrum możliwości, które różnią się między sobą jakością, ceną i regulacją prawną. Owe spektrum tworzą przede wszystkim produkty ubezpieczeniowe i bankowe, papiery wartościowe lub produkty funduszy inwestycyjnych, a także kapitał rzeczowy (np. nieruchomości). Znaczenie poszczególnych warstw w tworzeniu dochodu na starość przedstawia poniższy rysunek.

Zadzwoń i dowiedz się więcej o możliwościach dofinansowania prywatnych emerytur przez państwo lub pracodawcę oraz o korzyściach podatkowych z prywatnej emerytury!

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech


Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Jak znaleźć tanie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje w Niemczech od 1 stycznia 2009. Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i zaoszczędzić? Udział własny w kosztach leczenia to miesięczna oszczędność? Zwrot składek? Bezpłatne ubezpieczenie rodziny? Jak ważne jest zabezpieczenie na wypadek choroby okazuje się najpóźniej kiedy się jest chorym lub ulegnie wypadkowi. Wprawdzie dotąd większość mieszkańców Niemiec była ubezpieczona, ale liczba osób bez ubezpieczenia jest i tak znacząca, w szczególności wśród obcokrajowców. Często zdarzało się, że nie były one w stanie pokryć powstałych kosztów leczenia. Aby taka sytuacja  w przyszłości się nie powtarzała wszyscy mieszkańcy Niemiec otrzymali prawnie możliwość ubezpieczenia się w jednym z systemów, prywatnym lub państwowym. Czy któs należy do systemu ubezpieczeń prywatnych lub państwowych zależy od systemu, w którym był wcześniej ubezpieczony. Przedsiębiorcy, którzy nie mają ciągłości ubezpieczenia i wcześniej nie byli w Niemczech ubezpieczeni państwowo należą generalnie do systemu ubezpieczeń prywatnych.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2009

Wprowadzając obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego ustawodawca dąży do unikania sytuacji, kiedy obywatele celowo oszczędzają na kosztach ubezpieczenia zdrowotnego zdając sobie sprawę, że w razie niewypłacalności chorego koszty przejmie państwo. Obowiązek ubezpieczenia w systemie państwowym istnieje od 1 kwietnia 2007 roku. W systemie ubezpieczeń prywatnych obowiązek ten powstanie od 1 stycznia 2009 roku i objęte nim będą między innymi do tej pory nieubezpieczone osoby prowadzące działalność gospodarczą – Gewerbe. W wyniku tego praktycznie każdy mieszkaniec Niemiec będzie zabezpieczony na wypadek choroby.

Jak zaoszczędzić?

Ubezpieczenie zdrowotne to spory wydatek, który może zrobić dziurę w miesięcznym budżecie rodziny. Wiele osób zadaje sobie pytanie i o możliwość jak najtańszego ubezpieczenia. Warto poza miesięczną składką spojrzeć na inne czynniki mające wpływ na efektywny koszt ubezpieczenia. W ubezpieczeniach prywatnych są to między innymi możliwy udział własny w kosztach leczenia oraz zwrot części składek w przypadku nie korzystania ze świadczeń.

%d Bloggern gefällt das: