Firma i ubezpieczenia w Niemczech, ubezpieczenia w Niemczech dla Polaków i na Gewerbe, Gewerbe – firma jednoosobowa w Niemczech lub GbR – kilkuosobowa w Niemczech rejestracja i obsługa księgowa, rozliczenia z podatku, oferty pracy w Niemczech, zasiłki dla bezrobotnych, na dzieci (Kindergeld, Elterngeld) dodatki mieszkaniowe… 01725462295

Autor-Archiv

Polskie Auto w Niemczech


Polskie auto w Niemczech

Wielu Polaków w Niemczech jeżdzi na polskich numerach ze względu na wysokie koszta niemieckiego ubezpieczenia.

Niestety częste kontrole i kary pieniężne powodują, iż proceder ten staje się coraz mniej opłacalny – no chyba, że ktoś WIE…

Ale CO powinien wiedzieć??

Ano właśnie – i tu pozwolę sobie zacytować znane niemieckie porzekadło: Keine Regel ohne Ausnahme.

Wystarczy znać wyjątki i dopasować się do nich.

Primo: jeśli auto jest zarejestrowane w Polsce na dwie osoby, z których jedna mieszka w Niemczech natomiast druga w Polsce,

żaden niemiecki urząd nie może nałożyć kary.

Kindergeld dla pracowników oddelegowanych


Kindergeld dla pracowników polskich firm oddelegowanych do pracy w Niemczech

Pracownicy polskich firm oddelegowani do pracy w Niemczech mają prawo do świadczenia rodzinnego w Niemczech, nawet jeśli nie posiadają oni meldunku osobowego na terenie Niemiec.

 

 

 

 

Kindergeld dla pracowników sezonowych w Niemczech


Kindergeld dla pracowników sezonowych w Niemczech

Pracownicy sezonowi mają prawo do świadczenia rodzinnego w Niemczech!

Procedura nie jest prosta, ale nie taki diabeł straszny…

Zasadniczo jedynym warunkiem, poza wnioskiem o Kindergeld,  jaki musi spełniać pracownik sezonowy jest podleganie pod nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Ma to miejsce w sytuacji, jeżeli 90% jego dochodów podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody w polsce nie przekraczają niemieckiej kwoty wolnej od podatku.

Ale to nie wszystko!

Niestety nie odbywa się to „z automatu”, lecz trzeba wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

 

Rodzinne z Niemiec dla rodzica w Polsce


Rodzinne z Niemiec dla rodzica w Polsce

1. Porozumienie rodziców

Zabrzmi to pewnieak nonsens, ale najprościej byłoby się dogadać z drugim rodzicem, który mając dzieci powinien czuć się za nie odpowiedzialny choćby tylko w sferze materialnej. Jednak urazy, kłótnie i niedomówienia często uniemożliwiają porozumienie. Pamiętajmy jednak, że po rozwodzie prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech ma osoba, która ma meldunek z dziećmi.

2. Podanie o transfer

Innym sposobem jest tzw. transfer, czyli przeniesienie środków zasiłku rodzinnego z zagranicy do Polski. Aby dokonać transferu świadczenia do kraju należy we właściwym ze względu na zamieszkanie urzędzie (zazwyczaj to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) napisać odpowiednie podanie. W podaniu o transfer należałoby podać przyczynę wnioskowania o przekierowanie świadczeń na drugiego rodzica do Polski oraz podać nazwę i adres wypłacającej świadczenie kasy rodzinnej (Familienkasse) jak również „numer sprawy” (Kindergeldnummer).

3. Ponowne złożenie wniosku

Można jednak wystąpić o przyznanie zasiłku rodzinnego w Niemczech nawet w sytuacji kiedy rodzic pracujący w Niemczech nie chciał o niego się ubiegać. Jeżeli dzieci nie mieszkają w gospodarstwie domowym osoby pracującej w Niemczech, mieszkający w Polsce rodzic może wystąpić do Familienkassy o przyznanie świadczeń. W tym wypadku właściwym urzędem jest Familienkasse Nürnberg a procedura wygląda bardzo podobnie jak w przypadku standardowego wniosku.

 

Tłumaczenia Frankfurt Wiesbaden Mainz Hanau Mannheim


Tłumaczenia Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Hanau, Mannheim

Tłumaczenie dokumentacji firmowej, korespondencji urzędowej, materiałów reklamowych, ulotek, broszur, życiorysy, listy motywacyjne, pomoc tłumacza przy załatwianiu formalności w urzędach, bankach i wypełnianiu formularzy np. do zasiłku rodzinnego (również na dzieci w Polsce).

Kindergeld – ile się czeka


Jak długo czeka się na Kindergeld?

Coraz więcej osób zadaje to pytanie zarówno w polu komentarzy tego bloga jak i w bezpośrednich rozmowach. Dlatego też zdecydowałam się udzielić wyczerpującej odpowiedzi pisemnej, która będzie dostępna dla większej ilości zainteresowanych. Zacznijmy od uwarunkowań prawnych: Niemcy są państwem prawa i jako takie posiadają regulacje prawne (ustawy, rozporządzenia, przepisy) określające terminy w jakich urzędy i instytucje państwowe są zobowiązane do rozpatrzenia danej sprawy i wydania stosownego aktu prawnego – w tym przypadku instytucją jest Familienkasse a aktem prawnym decyzja. Oczywiście, aby stwierdzić, czy przepisany prawem termin już minął, należy być w posiadaniu dowodu złożenia stosownych wniosków wraz z datą złożenia od której to daty zaczyna biec termin przepisany prawem; dlatego najlepszym rozwiązaniem jest osobiste dostarczenie do Familienkasse oryginału wniosku wraz z kopią pierwszej strony, na której urzędnik przyjmujący nasz wniosek jest zobowiązany postawić stempel wejścia. Tak zabezpieczeni możemy spokojnie czekać. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie otrzymamy żadnego pisma z Familienkasse (wzywającego np. do uzupełnienia dokumentacji), możemy się oficjalnie poskarżyć (skarga na bezczynność urzędu). Oczywiście skarga, aby odniosła pożądany skutek, musi być po pierwsze skierowana do właściwej instytucji a po drugie spełniać wymogi merytoryczno-formalne.

 

Kindergeld po rozwodzie


Kindergeld po rozwodzie

W sytuacji gdy przebywający za granicą rodzic nie przekazuje zasiłków na dzieci, które zostały w kraju, ich opiekun może otrzymywać je bezpośrednio od instytucji przyznającej wsparcie w danym państwie Wspólnoty.

Problem ten dotyczy zwłaszcza rozwiedzionych lub pozostających w separacji rodziców, gdy od łożenia na utrzymanie dzieci uchyla się ten pracujący w jednym z unijnych krajów i nie przekazuje uzyskanych na nie zasiłków. To zaś pozbawia pomocy na dzieci, zgodnie z prawem UE, np. matkę, która pozostała w Polsce i nie pracuje. Nie może bowiem zwrócić się o przyznanieświadczeń w gminie, bo krajem właściwym do ich wypłaty jest ten, w którym pracuje ojciec nieletnich.

Aby zapobiegać takim sytuacjom, rodzic może na podstawie art. 68a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wystąpić z wnioskiem o tzw. uwolnienie świadczeń rodzinnych. Powinien on być złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania regionalnego ośrodka polityki społecznej (ROPS). To te instytucje z upoważnienia marszałka województwa zajmują się sprawami związanymi z ustalaniem prawa do świadczeń na podstawie przepisów UE.

– Taki wniosek powinien zawierać uzasadnienie prośby, dane umożliwiające znalezienie rodzica oraz dodatkowe dokumenty i zaświadczenia, np. wyrok rozwodowy i zasądzający alimenty na dzieci – mówi Danuta Średzińska, kierownik referatu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ROPS w Opolu.

Dodaje, że procedura uwalniania świadczeń może być też zastosowana nawet w sytuacji, gdy rodzic za granicą w ogóle nie ubiegał się o zasiłki na dzieci.

W obydwu tych przypadkach ROPS jest instytucją pośredniczącą w przekazaniu dokumentów do właściwej instytucji zagranicznej, która świadczenia przyznała i je wypłaca. To ona też podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy uwolni zasiłek. Jeśli tak się stanie, będzie ona przekazywać pieniądze na konto bankowe ośrodka pomocy społecznej, a ten następnie będzie je wypłacał rodzicowi.

– Z naszych doświadczeń wynika, że w większości przypadków przychylają się one do próśb rodzica, chociaż są różnice między poszczególnymi krajami. Na przykład najłatwiej jest uwolnić świadczenia z Niemiec, o wiele trudniej, gdy rodzic przebywa w Anglii – mówi Danuta Średzińska.

2,7 mln dzieci otrzymywało w 2011 roku zasiłek w Polsce

184 euro wynosi zasiłek na pierwsze i drugie dziecko w Niemczech

 
Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.

Schließe dich 279 Followern an

%d Bloggern gefällt das: