Ubezpieczenia w Niemczech, ubezpieczenia w Niemczech dla Polaków, ubezpieczenia w Niemczech na Gewerbe, Gewerbe – firma jednoosobowa lub GbR – kilkuosobowa w Niemczech rejestracja i prowadzenie, polski księgowy, oferty pracy w Niemczech, zasiłki rodzinne, dla bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe… 01725462295

Autor-Archiv

Kindergeld po rozwodzie


W sytuacji gdy przebywający za granicą rodzic nie przekazuje zasiłków na dzieci, które zostały w kraju, ich opiekun może otrzymywać je bezpośrednio od instytucji przyznającej wsparcie w danym państwie Wspólnoty.

Problem ten dotyczy zwłaszcza rozwiedzionych lub pozostających w separacji rodziców, gdy od łożenia na utrzymanie dzieci uchyla się ten pracujący w jednym z unijnych krajów i nie przekazuje uzyskanych na nie zasiłków. To zaś pozbawia pomocy na dzieci, zgodnie z prawem UE, np. matkę, która pozostała w Polsce i nie pracuje. Nie może bowiem zwrócić się o przyznanieświadczeń w gminie, bo krajem właściwym do ich wypłaty jest ten, w którym pracuje ojciec nieletnich.

Aby zapobiegać takim sytuacjom, rodzic może na podstawie art. 68a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wystąpić z wnioskiem o tzw. uwolnienie świadczeń rodzinnych. Powinien on być złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania regionalnego ośrodka polityki społecznej (ROPS). To te instytucje z upoważnienia marszałka województwa zajmują się sprawami związanymi z ustalaniem prawa do świadczeń na podstawie przepisów UE.

– Taki wniosek powinien zawierać uzasadnienie prośby, dane umożliwiające znalezienie rodzica oraz dodatkowe dokumenty i zaświadczenia, np. wyrok rozwodowy i zasądzający alimenty na dzieci – mówi Danuta Średzińska, kierownik referatu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ROPS w Opolu.

Dodaje, że procedura uwalniania świadczeń może być też zastosowana nawet w sytuacji, gdy rodzic za granicą w ogóle nie ubiegał się o zasiłki na dzieci.

W obydwu tych przypadkach ROPS jest instytucją pośredniczącą w przekazaniu dokumentów do właściwej instytucji zagranicznej, która świadczenia przyznała i je wypłaca. To ona też podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy uwolni zasiłek. Jeśli tak się stanie, będzie ona przekazywać pieniądze na konto bankowe ośrodka pomocy społecznej, a ten następnie będzie je wypłacał rodzicowi.

– Z naszych doświadczeń wynika, że w większości przypadków przychylają się one do próśb rodzica, chociaż są różnice między poszczególnymi krajami. Na przykład najłatwiej jest uwolnić świadczenia z Niemiec, o wiele trudniej, gdy rodzic przebywa w Anglii – mówi Danuta Średzińska.

2,7 mln dzieci otrzymywało w 2011 roku zasiłek w Polsce

184 euro wynosi zasiłek na pierwsze i drugie dziecko w Niemczech

 

Kindergeld 2014 – planowane ograniczenia


Koalicja CDU – CSU chce utrudnić imigrantom dostęp do świadczeń socjalnych. Partie chcą, aby przez pierwsze miesiące pobytu w Niemczech, imigranci nie mieli prawa do żadnych świadczeń socjalnych.

Ale na tym nie koniec. Federalne ministerstwo ds. rodziny bada również, czy nie można wprowadzić warunku ograniczającego nieco krąg osób uprawnionych do pobierania zasiłku na dzieci tzw. Kindergeld. Dzieciom miałoby przysługiwać prawo do Kindergeld tylko wtedy, jeżeliby w Niemczech mieszkały i chodziły tu do szkoły. Dziś Polacy mogą korzystać z niemieckiego zasiłku przeznaczonego dla dzieci. Jeden z rodziców musi jednak pracować legalnie na terenie Niemiec.

Poręba w rozmowie z portalem wPolityce.pl podkreśla, że rząd niemiecki chce de facto podjąć bardzo podobne działania jak David Cameron.

Ciekawe, czy Donald Tusk napisze w tej sprawie list do kanclerz Merkel w obronie Polaków, tak jak to zrobił Jarosław Kaczyński w stosunku do Camerona?

Kindergeld, Elterngeld, Kinderzuschlag


Zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgled) przysługuje w Niemczech w okresie na 6 tygodni przed porodem i przez kolejne 8 tygodni po porodzie. W tym czasie młode mamy które pracowały mają prawo do pełnej pensji, a bezrobotne otrzymują 13 euro za każdy dzień. Wysokość Kindergeld, czyli zasiłku na dziecko nie ma w Niemczech związku z wysokością dochodów i jest uzależniony wyłącznie od liczby pociech. Na pierwsze i drugie przysługuje po 184 euro, na trzecie 190 euro, a na czwarte i kolejne po 215 euro. Tyle należy się co miesiąc, do 21 roku życia dziecka albo do 25 roku, jeśli dziecko nadal się uczy i pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Kolejne, duże świadczenie to Elterngeld, które jest odpowiednikiem naszego zasiłku wychowawczego. Przysługuje, gdy jeden z rodziców przerywa pracę zawodową, aby zająć się opieką nad dzieckiem. Elterngeld jest wyliczane na podstawie dotychczasowych dochodów i wynosi 67 proc. podstawy (lub 65 proc. jeśli dochód przekraczał 1200 euro netto) i może wynieść maksymalnie 1800 euro. Minimalna wypłata tego zasiłku wynosi 300 euro. Tyle m.in. otrzymują rodzice przebywający na bezrobociu lub żony pozostające na utrzymaniu męża. Eletrnegld można pobierać przez 10 do 14 miesięcy, zależnie od tego czy wcześniej był wypłacany zasiłek macierzyński.

Rodziny o niskich dochodach mogą dodatkowo liczyć na Kinderzuschlag, który wynosi do 140 euro na każde dziecko. Ten zasiłek przysługuje rodzicom, których łączne, miesięczne dochody wynoszą nie mniej niż 900 euro, ale nie przekraczają poziomu 1466 euro brutto.

Dodatkowe świadczenie, niezależne od wysokości dochodów rodzica, należą się matkom samotnie wychowującym dzieci. Zasiłek wypłacany jest do 12 roku życia dziecka i wynosi 133 euro (do 6 roku życia) lub 180 euro (od 7 do 12 roku życia).

Specjalne świadczenie można otrzymać także na dzieci które studiują. Ten zasiłek, zwany skrótowo BAfög wynosi maksymalnie do 670 euro miesięcznie, z tym że w połowie podlega on zwrotowi po ukończeniu studiów. BAfög można pobierać nawet do 35 roku życia (studenta, nie rodziców!).

Polskie Biuro w Niemczech


Polskie Biuro w Niemczech oferuje:

– rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowej (Gewerbe) lub kilkuosobowej (GbR), również dla osób bez meldunku w Niemczech

– zapewniamy stały adres na terenie Niemiec

– zakładamy konto

– wypełniamy formularze do numeru podatkowego

– piszemy upomnienia, oferty, wystawiamy rachunki…

– korespondencja z instytucjami…

– najkorzystniejsze ubezpieczenia zdrowotne na Gewerbe bez nadpłacania zaległych składek już od 80€

– Super pakiety 2015: zdrowotne + wypadkowe lub zdrowotne + emerytalne

– samochodowe z uznaniem polskich zniżek

– ubezpieczenie firmy

– ubezpieczenie rodzinne

– tłumaczenia – głównie w językach niemieckim i polskim. Na Państwa życzenie istnieje możliwość tłumaczenia w innych językach

 – pomoc tłumacza przy załatwianiu formalności np. zasiłku rodzinnego lub dodatku mieszkaniowego

Masz pytania, potrzebujesz wyjaśnień lub indywidualnego doradztwa? Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy dla Ciebie inetresującą ofertę.
Podaj numer telefonu i datę urodzenia- oddzwonimy.

Oferty pracy na Gewerbe Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Hanau


Oferty pracy na Gewerbe Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Hanau

  • Indywidualne wyszukiwaie aktualnych oferty pracy na Gewerbe.

  • Informacje o biurach pośrednictwa pracy i agencjach pracy tymczasowej (zasady działania, adresy).

  • Pomoc tłumacza w napisaniu życiorysu i listu motywacyjnego (po polsku i niemiecku).

    Zadzwoń i dowiedz się więcej! 

   

Zakładowe systemy emerytalne w Niemczech


Emerytury zakładowe w Niemczech

W Niemczech występuje 5 form zakładowych systemów emerytalnych:

– bezpośrednie przyrzeczenie (Direktzusage),

– kasy wsparcia (Unterstützungskassen),

– kasy emerytalne (Pensionskassen),

– ubezpieczenie bezpośrednie (Direktversicherung),

– fundusz emerytalny (Pensionsfond).

Bezpośrednie przyrzeczenie

W przypadku tzw. bezpośredniego przyrzeczenia, w razie ziszczenia się ryzyka (śmierć, inwalidztwo, osiągnięcie wieku emerytalnego), zaopatrzenie emerytalno-rentowe w ramach systemu zakładowego wypłacane jest przez pracodawcę. Na pracodawcy spoczywa ciężar obsługi administracyjnej oraz ryzyko gospodarcze wypłaty świadczeń. Pracodawca może zawrzeć z instytucją ubezpieczeniową tzw. ubezpieczenie osłonowe (Rückdeckungsversicherung) i w ten sposób przenieść faktyczne ryzyko gospodarcze na zewnętrzny podmiot. Bezpośrednie przyrzeczenie jest wygodną i tanią formą zakładowego systemu emerytalnego. Oszczędzane są koszty obsługi przez zewnętrzną instytucję zarządzającą oraz koszty transferów pieniężnych. W zakresie finansowania pracodawca tworzy rezerwę bilansową stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na przyszłe świadczenia. Utworzona rezerwa pomniejsza przychód pracodawcy, jednakże środki na przyszłe świadczenia, aż do chwili wypłaty świadczenia, pozostają w bieżącej dyspozycji pracodawcy (nie muszą być „zamrażane” na wydzielonym rachunku bankowym, co stanowi de facto tani kredyt dla pracodawcy). Powyższe względy powodują, iż bezpośrednie przyrzeczenie stanowi najbardziej popularną formę emerytur zakładowych w Niemczech; obejmuje ona ponad 59% wszystkich środków przeznaczanych na zakładowe systemy emerytalne, tj. około 220 mld euro rocznie.

Kasy wsparcia

Kasy wsparcia to formalnie samodzielne podmioty organizacyjnie blisko powiązane z pracodawcami. Obok świadczeń emerytalnych kasy wsparcia oferują świadczenia socjalne dla pracowników w przypadku innych zdarzeń losowych, jak np. wypadków przy pracy lub wsparcie przy finansowaniu kosztownych zabiegów medycznych. Specyfika tej formy zakładowych systemów emerytalnych związana jest z faktem, iż Ustawa o emeryturach zakładowych nie gwarantuje bezpośrednio roszczenia o wypłatę świadczeń przez kasy wsparcia. W orzecznictwie przeważa jednak pogląd, iż ze względu na socjalny charakter świadczeń w ramach zakładowych systemów emerytalnych oraz ich powiązanie ze stosunkiem pracy, nie jest możliwe całkowite pozbawienie pracowników roszczeń o wypłatę świadczeń zaopatrzeniowych z kas wsparcia.

Kasy emerytalne

Kasy emerytalne są konstrukcyjnie zbliżone do instytucji ubezpieczeniowych. W przypadku tej formy zakładowego systemu emerytalnego pracodawca zajmuje szczególną rolę: z jednej strony ubezpieczającego, a z drugiej członka kasy emerytalnej i tym samym ubezpieczonego. Pracownicy, jako beneficjenci świadczeń emerytalnych są również członkami kas. Kasy emerytalne, jako forma systemu emerytalnego jest szczególnie korzystna dla pracowników, ponieważ sztywne przepisy dotyczące działalności inwestycyjnej kas chronią środki gromadzone dla pracowników przed ryzykami gospodarczymi. Z drugiej strony pracownicy, jako członkowie kas, stosownie do zasad określanych w statucie kasy, posiadają pośredni wpływ na kierunki posunięć inwestycyjnych kasy.

Ubezpieczenie bezpośrednie

W ramach ubezpieczenia bezpośredniego pracodawca zawiera umowę ubezpieczenia na życie pracownika z tytułu, której uprawniony jest pracownik (lub wskazani przez pracownika następcy prawni). W wykonaniu przyrzeczenia (umowy emerytalnej) pracodawca uiszcza składki ubezpieczeniowe do instytucji ubezpieczeniowej. Przyszłe świadczenia emerytalne są wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe, które podlegają sztywnym rygorom nadzoru ubezpieczeniowego. Stosunkowo niższy wymiar świadczenia w porównaniu z innymi formami zakładowych systemów jest tu rekompensowany pewnością i stałością świadczeń emerytalnych.

Fundusze emerytalne

Najmłodszą formą emerytur zakładowych są fundusze emerytalne. Wprowadzone w 2001 r. miały przyczynić się do dalszego rozwoju zakładowych systemów emerytalnych w Niemczech. W wykonaniu przyrzeczenia (umowy emerytalnej) pracodawca uiszcza do funduszu składki. Harmonogram wpłat składek do funduszu oraz zasady (tj. wielkość, częstotliwość) wypłaty świadczeń reguluje plan emerytalny. Plany emerytalne mogą z góry określić wysokość świadczenia lub też uzależniać wysokość świadczenia od wielkości nagromadzonego kapitału ze składek. W porównaniu z innymi formami emerytur zakładowych funduszy emerytalnych dotyczą stosunkowo liberalne zasady lokowania środków; ryzyko z tym związane pośrednio obciąża również pracowników.

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Ubezpieczenia emerytalne w Niemczech


System emerytalny w Niemczech

System zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech bazuje na tzw. “koncepcji trzech filarów” lub “trzech warstw/stopni”. Idea powyższego rozwiązania opiera się na założeniu, iż poszczególne składniki dochodu na okres starości pochodzą z różnych źródeł, będących kolejnymi warstwami zabezpieczenia emerytalnego.

Pierwszą warstwę stanowi bazowy (społeczny) system emerytalny. Jest on prowadzony przez instytucje funkcjonujące na podstawie prawa publicznego, ma charakter przymusowy (objęte nim osoby nie mogą z systemu wystąpić) i powszechny (szeroki zakres podmiotowy). Świadczenia emerytalne są pochodną wcześniej wniesionego do systemu wkładu w postaci składek (wpłacanych przez cały okres aktywności zawodowej), ale stosowana w niemieckim systemie bazowym formuła emerytalna ma charakter zdefiniowanego świadczenia.

Drugą warstwę systemu emerytalnego w Niemczech tworzą zakładowe systemy emerytalne. Mają one charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń z systemu bazowego. Państwo ustanawia jedynie ramy prawne ich funkcjonowania. Zakładowe systemy emerytalne są organizowane przez pracodawcę i przeznaczone dla pracowników, mają charakter dobrowolny i prywatny, a gromadzenie środków pieniężnych opiera się (zasadniczo) na metodzie kapitalizacji. Mogą być tworzone w ramach jednego przedsiębiorstwa, kilku zakładów lub całej branży.

Trzecia warstwa związana jest z indywidualną przezornością. Ma ona charakter dobrowolny, a gromadzenie oszczędności oparte jest na metodzie kapitalizacji. Nie ma jednoznacznej definicji prywatnego zabezpieczenia emerytalnego, lecz szerokie spektrum możliwości, które różnią się między sobą jakością, ceną i regulacją prawną. Owe spektrum tworzą przede wszystkim produkty ubezpieczeniowe i bankowe, papiery wartościowe lub produkty funduszy inwestycyjnych, a także kapitał rzeczowy (np. nieruchomości). Znaczenie poszczególnych warstw w tworzeniu dochodu na starość przedstawia poniższy rysunek.

Zadzwoń i dowiedz się więcej o możliwościach dofinansowania prywatnych emerytur przez państwo lub pracodawcę oraz o korzyściach podatkowych z prywatnej emerytury!

 

Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.

Schließe dich 124 Followern an

%d Bloggern gefällt das: